Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Library regulation

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej Biblioteką Wydziałową, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

§ 2.

Biblioteka Wydziałowa świadczy usługi informacyjne oraz informacyjno-bibliograficzne bezpośrednio na miejscu, w trybie zdalnym oraz w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 3.

Korzystający ze zbiorów i usług Biblioteki Wydziałowej są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów prawa.

§ 4.

Skargi i wnioski, związane z korzystaniem z Biblioteki Wydziałowej, rozpatruje jej kierownik w terminie 14 dni od daty otrzymania. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej za pośrednictwem bibliotekarza dyżurującego, nadsyłać listownie na adres Biblioteki Wydziałowej bądź elektronicznej na adres mailowy. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego wnoszącego skargę lub wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania. Od rozstrzygnięć kierownika Biblioteki Wydziałowej przysługuje odwołanie do Dziekana Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 5.

Osoby korzystające z Biblioteki Wydziałowej mają obowiązek pozostawienia w szatni lub skrytkach depozytowych wierzchniej odzieży, parasoli, teczek, toreb na laptopy, torebek oraz innych przedmiotów zbędnych w korzystaniu z Biblioteki.

§ 6.

Skrytki depozytowe znajdujące się na terenie Biblioteki Wydziałowej służą wyłącznie Użytkownikom Biblioteki, korzystającym z jej zasobów w godzinach otwarcia.

§ 7.

Materiały własne wnoszone na teren Biblioteki Wydziałowej należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu. Pracownicy Biblioteki Wydziałowej mogą prosić osobę korzystającą o okazanie do wglądu wnoszonych materiałów własnych.

§ 8.

Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Biblioteki Wydziałowej posiłków oraz prowadzenia głośnych rozmów, w tym przez telefony komórkowe.

§ 9.

Pracownicy Biblioteki Wydziałowej mogą odmówić prawa do przebywania na terenie Biblioteki i korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamujących się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego i postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 10.

Godziny otwarcia Biblioteki Wydziałowej ustalają osobne zarządzenia podane do ogólnej wiadomości. W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki Wydziałowej ma prawo zawiesić czasowo udostępnianie zbiorów i dostęp do innych usług lub zmienić godziny otwarcia.

§ 11.

Rażące naruszenie Regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek i innych materiałów bibliotecznych bądź niezwracanie książek mimo wysyłania wielokrotnych upomnień, daje podstawę do pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Biblioteki Wydziałowej na czas określony lub bezterminowo. Użytkownik może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki Wydziałowej także na podstawie uzasadnionego wniosku innej biblioteki.

 

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

A. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 12.

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Wydziałowej w celach naukowych mają osoby pełnoletnie, w szczególności zaś:

 1. pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2. pracownicy naukowi i studenci innych szkół wyższych.

§ 13.

Biblioteka Wydziałowa udostępnia zbiory:

 • na miejscu w czytelni;
 • przez wypożyczanie miejscowe;
 • przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe;
 • przez dostęp do elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych zakupionych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, jednostki organizacyjne WZiKS, Bibliotekę Jagiellońską lub za pośrednictwem Internetu;
 • przez skanowanie lub inne kopiowanie materiałów na nośniki elektroniczne;
 • przez wykonywanie kserokopii w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 14.

Zbiory szczególnie chronione udostępnia się wyłącznie w czytelni za zgodą kierownika Biblioteki Wydziałowej.

§ 15.

Korzystający ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów i urządzeń. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy je bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 16.

Użytkownicy odpowiadają materialnie za zgubienie lub uszkodzenie udostępnionych zasobów.

 

B. UDOSTĘPNIANIE MIEJSCOWE W CZYTELNI

 

§ 17.

Ze zbiorów czytelni mogą korzystać w celach naukowych wszyscy uprawnieni Użytkownicy.

§ 18.

Poza Bibliotekę Wydziałową nie wypożycza się:

 • materiałów znajdujących się w księgozbiorze czytelni,
 • czasopism bieżących i archiwalnych oraz materiałów ulotnych,
 • materiałów znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
 • zbiorów specjalnych, rzadkich i kosztownych,
 • egzemplarzy archiwalnych i archiwizowanych,
 • publikacji wydanych w Polsce i za granicą do roku 1939 włącznie
 • druków w języku polskim wydanych za granicą (w przypadku pracowników naukowych udostępnianie na zewnątrz ogranicza się do roku 1945 włącznie),
 • dzieł uszkodzonych i wymagających konserwacji
 • prac doktorskich.

Zasady udostępniania prac doktorskich określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 19.

Materiały udostępniane w czytelni BW WZIKS mogą być kopiowane jedynie na terenie Biblioteki Wydziałowej. Dopuszcza się odstępstwa od w/w zasady tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika Biblioteki Wydziałowej.

 

 

C. UDOSTĘPNIANIE MIEJSCOWE POZA OBRĘB BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ

 

§ 20.

Osoby upoważnione do korzystania z udostępniania miejscowego poza obręb Biblioteki określa osobne zarządzenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 21.

Aktywowanie karty bibliotecznej jest niezbędne do utworzenia rekordu w komputerowej bazie Użytkowników zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA/VTLS. Wykaz dokumentów stanowiących podstawę wprowadzenia lub uzupełnienia danych Użytkownika określa osobne zarządzenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 22.

Elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranckiej oraz kart bibliotecznych nie wolno odstępować innym osobom.

 

§ 23.

Zagubienie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub karty bibliotecznej WZiKS należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece Wydziałowej. Należy również zgłaszać każdorazowo zmianę adresu i danych osobowych.

§ 24.

Za wydanie Użytkownikowi karty bibliotecznej bądź jej duplikatu pobierana jest opłata. Wysokość opłat określa osobne zarządzenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 25.

Z opłaty administracyjnej zwolnieni są studenci i doktoranci posiadający elektroniczną legitymację studencką/doktorancką oraz pracownicy UJ.

 

§ 26.

Użytkownicy wypożyczają materiały poza obręb Biblioteki tylko za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej, ważnej karty bibliotecznej BW WZiKS lub ważnych kart bibliotecznych innych bibliotek UJ, udostępniających zbiory w zintegrowanym systemie bibliotecznym VIRTUA/VTLS.

 

§ 27.

Materiałów wypożyczonych poza Bibliotekę Wydziałową nie wolno przekazywać innym osobom lub instytucjom.

 

§ 28.

Za pomocą komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA/VTLS wypożyczane są wyłącznie materiały z lokalizacją: „Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ", mające status „Dostępny".

 

§ 29.

Nie wypożycza się zbiorów bibliotecznych nie wprowadzonych do zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA.

 

§ 30.

Maksymalną liczbę wypożyczonych materiałów oraz okres wypożyczenia określają limity dla poszczególnych grup Użytkowników, ujęte w osobnym zarządzeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 31.

Użytkownicy mają prawo do dwukrotnej prolongaty wypożyczonych materiałów, której należy dokonać przed terminem zwrotu - osobiście w Bibliotece Wydziałowej (należy mieć książki ze sobą) lub za pośrednictwem konta czytelnika dostępnego ze strony www Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ. Prolongatę można uzyskać, jeżeli na dane woluminy nie oczekują inni Czytelnicy.

 

§ 32.

Biblioteka Wydziałowa pobiera od Użytkowników opłaty za opóźnienie zwrotu wypożyczonych materiałów. Wysokość opłat określa osobne zarządzenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Opłaty za opóźniony zwrot materiałów bibliotecznych obowiązują wszystkich Użytkowników Biblioteki Wydziałowej. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek Użytkownika, kierownik Biblioteki może podjąć decyzję o umorzeniu opłaty.

 

§ 33.

Biblioteka Wydziałowa może z ważnych powodów zażądać zwrotu materiałów przed upływem terminu wypożyczenia.

 

§ 34.

Zobowiązania Użytkownika wobec Biblioteki Wydziałowej w przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego materiału określa osobne zarządzenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 35.

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci i doktoranci winni zwrócić wypożyczone materiały i uregulować ewentualne naliczone opłaty najpóźniej do 30 września każdego roku akademickiego.

 

§ 36.

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci i doktoranci kończący studia lub opuszczający Uczelnię, a będący Użytkownikami Biblioteki Wydziałowej, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Wydziałowej.

 

D. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE ZAMIEJSCOWE

 

§ 37.

Biblioteka Wydziałowa udostępnia zbiory własne oraz sprowadzane z innych bibliotek w trybie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego.

 

§ 38.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wyłącznie pracownicy naukowi i doktoranci WZiKS UJ.

 

§ 39.

Biblioteka Wydziałowa sprowadza materiały z bibliotek innych niż krakowskie i wypożycza je tylko na miejscu, w czytelni. Koszty przesyłek i ewentualnych kserokopii ponosi osoba zamawiająca.

 

§ 40.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie udostępnia się zbiorów wymienionych w § 18.

 

 

§ 41.

Biblioteka Wydziałowa każdorazowo zastrzega sobie prawo decyzji, co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych.

 

§ 42.

Biblioteka Wydziałowa wypożycza książki na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę). Termin zwrotu może być przedłużony za zgodą kierownika Biblioteki Wydziałowej. Brak zwrotu w terminie bez takiej zgody może spowodować zawieszenie konta.

 

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ

 

§ 43.

Komputery oznaczone napisem „Katalog Komputerowy" służą wyłącznie do korzystania z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.

 

§ 44.

Pierwszeństwo w użytkowaniu sprzętu elektronicznego mają osoby korzystające z elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych i innych informacji o charakterze naukowym.

 

§ 45.

Korzystanie z Internetu w innych celach (np. przeglądanie stron internetowych, chat, prywatna poczta elektroniczna, SMS-y) jest możliwe tylko w przypadku wolnego stanowiska i musi być zakończone, jeżeli istnieje potrzeba skorzystania z tego stanowiska w celach naukowych.

 

§ 46.

W przypadku, gdy wszystkie stanowiska komputerowe (inne urządzenia elektroniczne) są zajęte, a istnieje potrzeba skorzystania z nich w celach naukowych, należy zgłosić taką potrzebę dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

§ 47.

Zabrania się instalowania na komputerach jakiegokolwiek oprogramowania.

 

§ 48.

Nie wolno przenosić sprzętu elektronicznego na inne stanowiska.

 

§ 49.

Wszystkie zainstalowane przez Użytkowników programy i zapisane na dyskach twardych dane są samoczynnie kasowane z chwilą automatycznego wyłączenia się komputera.

 

§ 50.

Korzystanie z zasobów Internetu musi się odbywać zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami etycznymi. Naruszenie zasad etycznych przez Użytkownika w trakcie korzystania z zasobów Internetu powoduje natychmiastowe usunięcie Użytkownika z pomieszczeń Biblioteki Wydziałowej. Kolejne naruszanie zasad etycznych skutkuje zawieszeniem praw czytelniczych oraz sporządzeniem wniosku o postępowanie dyscyplinarne wobec Użytkownika do Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 

§ 51.

Wszystkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania należy zgłaszać do dyżurnego bibliotekarza.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 52.

Dopuszcza się na podstawie postanowień Ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zmian.) kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów wyłącznie do użytku prywatnego, nie większych jednak niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).

 

§ 53.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.) rekord Użytkownika Biblioteki Wydziałowej zostaje zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 54.

Pracownicy Biblioteki Wydziałowej są zobowiązani do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.) tzn., że nie ujawnią nikomu danych osobowych Użytkowników korzystających ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ oraz zarejestrowanych w bazie zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA.

 

§ 55.

Z dniem 1.10.2014 r. traci moc Regulamin korzystania z Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ z dn. 1.10.2011 r.

 

Kraków, 1 października 2014 r.
 

/-/ Kierownik

Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Edyta Grzyb

 

/-/ Dziekan

Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ