Subscribed journals

Information about particular issues and annuals available on site:


http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog

 

POLISH JOURNALS

1. Alma Mater (dar)

2. Archiwista Polski

3. Bank

4. Biblioteka

5. Biblioteka w Szkole

6. Bibliotekarz

7. Biuletyn Informacyjny NBP (dar)

8. Biuletyn Miesięczny EBC (dar)

9. Biuletyn Statystyczny GUS

10. Brief

11. Casus (dar)

12. Czasopismo Psychologiczne

13. Dialog

14. Decyzje

15. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

16. Ekonomista

17. Ergonomia

18. Forum Akademickie

19. Gazeta Samorządu i Administracji

20. Gazeta Wyborcza

21. Gestalt

22. Gospodarka Narodowa

23. Harvard Business Review: Polska

24. Herito

25. Informacja Wstępna NBP (dar)

26. Investment Tribune (dar)

27. Kino

28. Kronika Sejmowa

29. Kultura i Społeczeństwo

30. Kultura Popularna

31. Kultura Współczesna

32. Kwartalnik Filmowy

33. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej (Psychologia Rozwojowa)

34. Marketing i Rynek

35. Media & Marketing Polska

36. Neurologia i Neurochirurgia Polska

37. Notes Wydawniczy

38. Nowe Książki

39. Nowiny Psychologiczne

40. Organizacja i Kierowanie

41. Państwo i Prawo

42. Personel i Zarządzanie

43. Polityka

44. Polityka Społeczna

45. Polskie Forum Psychologiczne

46. Poradnik Bibliotekarza

47. Poradnik Instytucji Kultury

48. Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej

49. Poradnik Pozarządowy

50. Poradnik Samorządowca

51. Praca i Zabezpieczenie Społeczne

52. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

53. Press

54. Problemy Jakości

55. Przegląd Biblioteczny

56. Przegląd Organizacji

57. Przegląd Psychologiczny

58. Przegląd Sejmowy

59. Przegląd Urbanistyczny

60. Psychiatria Polska

61. Psychologia jakości Życia

62. Psychologia Społeczna

63. Psychoterapia

64. Rachunkowość

65. Roczniki Biblioteczne

66. Rzeczpospolita

67. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

68. Rynek Turystyczny (Gromadzi Katedra Zarządzania w Turystyce)

69. Samorząd Terytorialny

70. Studia Ekonomiczne INE PAN

71. Studia Medioznawcze

72. Studia Psychologiczne

73. Toruńskie Studia Bibliologiczne

74. Trzeci Sektor

75. Tv Lider (dar)

76. Wiadomości Statystyczne

77. Wiadomości Turystyczne (Gromadzi Katedra Zarządzania w Turystyce)

78. Wiadomości Ubezpieczeniowe (dar)

79. Wprost

80. Współczesne Zarządzanie (dar)

81. Wydawca

82. Zagadnienia Informacji Naukowej

83. Zagadnienia Naukoznawstwa

84. Zarządzanie Publiczne ( Wyd. UJ)-dar

85. Zarządzanie Publiczne ( Wyd. UE)

86. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

87. Zeszyty Prasoznawcze (dar)

 

FOREIGN JOURNALS

88. Cahiers du Ciemna

89. Cyber Psychology & Behavior

Communication Culture Package

90. Journal of Communication,

91. Communication Culture & Critique,

92. Communication Theory

93. Human Communication Research

94. The Economist

95. Film Criticism

96. Film History: An International Journal

97. Human Resource Management

98. International Journal on Media Management

99. Kinowiedczieskije Zapiski

100. Kniznica( dar)

101. Media Culture & Society

102. Negotiation Journal

103. Performance Research

104. Quality Management Journal

105. Screen

106. Sight & Sound

107. Television and New Media

108. Theory, Culture & Society