Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Misja

Misja Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej wprowadzając nowe kierunki studiów i dąży do stworzenia nowego modelu edukacyjno-badawczego w szkolnictwie wyższym.

    Misja jest realizowana poprzez utrzymywanie najwyższego profesjonalnego poziomu swej działalności, w celu aktywnego wspierania procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów oraz zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych.

  Działania Biblioteki Wydziałowej zmierzają do zapewnienia użytkownikom maksymalnego dostępu do krajowych i światowych zasobów informacji poprzez stworzenie nowoczesnego centrum informacji na bazie gromadzonych zasobów, wspierających procesy naukowo-dydaktyczne oraz edukacyjne, realizowane w ramach strategii rozwoju Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Biblioteka Wydziałowa uczestniczy w procesach naukowo-badawczych i edukacyjnych poprzez dobór, gromadzenie, organizowanie oraz zapewnienie dostępu do informacji użytkownikom (studentom, kadrze naukowej i dydaktycznej, władzom Uczelni).

    Biblioteka Wydziałowa zapewnia profesjonalną obsługę i pomoc w dostępie do swoich zasobów, stymuluje potrzebę samokształcenia użytkowników oraz kreuje własny pozytywny wizerunek w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. 

 • Zapewnienie użytkownikom szerokiego dostępu do aktualnych zasobów odpowiadających profilowi kształcenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 • Organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego zorientowanego na zaspakajanie potrzeb pracowników naukowych oraz studentów Wydziału.

 • Gromadzenie zbiorów na różnych nośnikach zgodnie z profilem naukowym i programem dydaktycznym Wydziału.

 • Informowanie użytkowników o własnych i globalnych zasobach informacyjnych za pośrednictwem katalogu online oraz aktualizowanej na bieżąco strony WWW.

 • Pozyskiwanie nowych źródeł informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz udostępnianie ich Czytelnikom.

 • Dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych poprzez zapewnienie dostępu do sieci internetowej i staranny dobór elektronicznych, pełnotekstowych baz danych.

 • Zapewnienie odpowiedniego miejsca do studiów i badań w bibliotece (wolny dostęp do zbiorów, kabiny do pracy indywidualnej, stanowisko tyflologiczne, stanowiska audiowizualne).

 • Zapewnienie dostępu do nowoczesnego wyposażenia technicznego.

 • Wprowadzanie nowoczesnych technologii informatycznych.

 • Kształcenie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych użytkowników Biblioteki.

 • Dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Biblioteki w celu zapewnienia realizacji misji.

 • Dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników.

 • Monitorowanie jakości usług bibliotecznych oraz efektywności programu bibliotecznego.

 • Doskonalenie organizowania dostępu do swoich zbiorów; właściwe przechowywanie, zabezpieczenie oraz ochrona zbiorów bibliotecznych.

 • Efektywne i aktywne zarządzanie zasobami, w celu promocji ich wykorzystania.

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim poprzez działalność własną.

 • Kreowanie wizerunku Biblioteki jako centrum informacji.

 • Promocja i popularyzacja zbiorów, zasobów i usług biblioteczno-informacyjnych w środowisku akademickim.

 • Rozpoznawanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych i środowiska akademickiego.

 • Inicjowanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem akademickim i bibliotekarskim w Polsce w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

 • Ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy wszystkim zainteresowanym.

 • Dostosowywanie jakości świadczonych usług do wzrastających wymagań użytkowników.

 • Inspirowanie użytkowników do poszerzania własnych zainteresowań o inne dyscypliny wiedzy.