Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN
BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ

Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana dalej Biblioteką Wydziałową, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 

§ 2.

Biblioteka Wydziałowa świadczy usługi informacyjne oraz informacyjno-bibliograficzne bezpośrednio na miejscu, w trybie zdalnym oraz w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

§ 3.

Korzystający ze zbiorów i usług Biblioteki Wydziałowej są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów prawa.

 

§ 4.

Rażące naruszenie Regulaminu, w tym również zwracanie zniszczonych książek i innych materiałów bibliotecznych bądź niezwracanie książek mimo wysyłania wielokrotnych przypomnień, daje podstawę do pozbawienia Czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki Wydziałowej na czas określony lub bezterminowo. Czytelnik może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki Wydziałowej także na podstawie uzasadnionego wniosku innej biblioteki.

 

§ 5.

Pracownicy Biblioteki Wydziałowej mogą odmówić prawa do przebywania na terenie Biblioteki i korzystania ze zbiorów osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamujących się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego i postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.

Godziny pracy Biblioteki podane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, na stronie www Biblioteki oraz na profilu na Facebooku.

 

§ 7.

Dane osobowe Czytelników są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług Biblioteki Wydziałowej, tj. wystawienia lub uaktywnienia karty bibliotecznej w danym roku akademickim oraz wykonywania transakcji wypożyczeń/zwrotów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

§ 8.

Osoby korzystające z Biblioteki Wydziałowej mają obowiązek pozostawienia w szatni lub skrytkach depozytowych wierzchniej odzieży, parasoli, teczek, toreb na laptopy, torebek oraz innych przedmiotów zbędnych w korzystaniu z Biblioteki. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Czytelników na jej terenie.

 

§ 9.

Skrytki depozytowe znajdujące się na terenie Biblioteki Wydziałowej służą wyłącznie Czytelnikom Biblioteki, korzystającym z jej zasobów w godzinach otwarcia.

 

§ 10.

Materiały własne wnoszone na teren Biblioteki Wydziałowej należy zgłaszać bibliotekarzowi dyżurnemu. Pracownicy Biblioteki Wydziałowej mogą prosić Czytelników o okazanie do wglądu wnoszonych materiałów własnych.

 

§ 11.

Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz komfort pracy Czytelników na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i picia oraz głośnych rozmów.

 

§ 12.

Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz wnoszenia broni i przedmiotów mogących być jej substytutem.

 

§ 13.

Na terenie całej Biblioteki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, zażywania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.

 

§ 14.

Przy wykonywaniu kopii obowiązują przepisy prawa autorskiego. Za wykorzystywanie kopii niezgodnie z obowiązującym prawem odpowiedzialność ponosi Czytelnik.

 

 

Kraków, 1 października 2022 r.

 

Kierownik
Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
mgr Edyta Grzyb

Dziekan
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki Wydziałowej WZIKS UJ

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

I. PRZEPISY OGÓLNE
 

§ 1.

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Wydziałowej w celach naukowych mają osoby pełnoletnie, w szczególności:

a. pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego,

b. pracownicy naukowi, doktoranci i studenci innych szkół wyższych.

 

§ 2.

Biblioteka Wydziałowa udostępnia zbiory:

a. na miejscu w czytelni,

b. przez wypożyczanie miejscowe,

c. przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe,

d. przez dostęp do elektronicznych wersji czasopism oraz elektronicznych baz danych zakupionych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, jednostki organizacyjne WZiKS, Bibliotekę Jagiellońską lub za pośrednictwem Internetu,

e. przez skanowanie lub inne kopiowanie materiałów na nośniki elektroniczne,

f. przez wykonywanie kserokopii w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

§ 3.

Zbiory szczególnie chronione udostępnia się wyłącznie w czytelni za zgodą kierownika Biblioteki Wydziałowej.

 

§ 4.

Korzystający ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów i urządzeń. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy je bezzwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

 

§ 5.

Czytelnicy odpowiadają materialnie za zgubienie lub uszkodzenie udostępnionych zasobów.

 

II. UDOSTĘPNIANIE MIEJSCOWE W CZYTELNI

 

§ 6.

Ze zbiorów czytelni mogą korzystać w celach naukowych wszyscy uprawnieni Czytelnicy.

 

§ 7.

Poza Bibliotekę Wydziałową nie wypożycza się:

a. materiałów znajdujących się w księgozbiorze czytelni,

b. czasopism bieżących i archiwalnych oraz materiałów ulotnych,

c. zbiorów specjalnych, rzadkich i kosztownych,

d. publikacji wydanych w Polsce i za granicą do roku 1939 włącznie,

e. druków w języków polskim wydanych za granicą (w przypadku pracowników naukowych udostępnianie na zewnątrz ogranicza się do roku 1945 włącznie),

f. dzieł uszkodzonych i wymagających konserwacji.

 

III. UDOSTĘPNIANIE MIEJSCOWE POZA OBRĘB BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ

 

§ 8.

Prawo do korzystania z wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki posiadają:

a. pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego,

b. doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego,

c. studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziału Biotechnologii, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

d. słuchacze studiów podyplomowych WZIKS UJ.

Nie są uznawane za doktorantów osoby związane z UJ wyłącznie osobą promotora.

 

§ 9.

Do korzystania z wypożyczania miejscowego poza obręb Biblioteki niezbędne jest posiadanie karty bibliotecznej wystawionej lub aktywowanej na podstawie dowodu osobistego lub paszportu; w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowodu osobistego lub paszportu, spoza Unii Europejskiej - paszportu.

 

§ 10.

Funkcję karty bibliotecznej pełnią, po uprzedniej aktywacji w wypożyczalni:

a. aktualna elektroniczna legitymacja studencka/doktorancka (ELS/ELD),

b. karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Jagiellońską,

c. karta biblioteczna wystawiona przez biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego udostępniające zbiory w systemie bibliotecznym.

 

§ 11.

Karta biblioteczna ważna jest przez okres jednego roku akademickiego (nie dłużej niż do 31 października każdego roku), a dla pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – przez pięć lat.

 

§ 12.

Czytelnik ma prawo do posiadania tylko jednej aktywnej karty bibliotecznej.

 

§ 13.

Elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranckiej oraz kart bibliotecznych nie wolno odstępować innym osobom.

 

 

 

 

§ 14.

Zagubienie elektronicznej legitymacji studenckiej/doktoranckiej lub karty bibliotecznej WZiKS należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece Wydziałowej. Należy również zgłaszać każdorazowo zmiany adresu i danych osobowych.

 

§ 15.

Przy zapisie do Biblioteki Wydziałowej od Czytelników, którym wydano kartę biblioteczną BW WZiKS jest pobierana opłata administracyjna w wysokości 10 zł. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej BW WZiKS pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

 

§ 16.

Z opłaty administracyjnej zwolnieni są studenci i doktoranci posiadający legitymację elektroniczną oraz pracownicy UJ.

 

§ 17.

Materiałów wypożyczonych poza Bibliotekę Wydziałową nie wolno przekazywać innym osobom lub instytucjom.

 

§ 18.

Nie wypożycza się zbiorów bibliotecznych nie wprowadzonych do systemu bibliotecznego.

 

§ 19.

Maksymalną liczbę wypożyczonych materiałów oraz okres wypożyczenia określają limity dla poszczególnych grup Czytelników:

a. studenci WZiKS, WMiI, WBiNoZ, WB, pracownicy niedydaktyczni UJ, słuchacze studiów podyplomowych WZIKS – 4 tomy na okres 1 miesiąca,

b. studenci WZiKS, WMiI, WBiNoZ, WB studiujący na dwóch kierunkach – 6 tomów na okres 1 miesiąca,

c. nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi UJ, doktoranci – 20 tomów na okres 6 miesięcy.

 

§ 20.

W uzasadnionych przypadkach kierownik Biblioteki Wydziałowej na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej WZiKS może udzielić zgody na zwiększenie limitu wypożyczonych dzieł.

 

§ 21.

Jednemu Czytelnikowi nie wypożycza się dwóch identycznych dzieł.

 

§ 22.

W szczególnych przypadkach pracownicy naukowi UJ mogą wypożyczać podręczniki akademickie wykorzystywane do dydaktyki oraz książki zakupione w ramach grantów badawczych na okres jednego roku akademickiego.

 

 

§ 23.

Czytelnicy mają prawo do prolongaty wypożyczonych materiałów, której należy dokonać przed terminem zwrotu - osobiście w Bibliotece Wydziałowej, mailowo lub za pośrednictwem konta czytelnika dostępnego ze strony www katalogu komputerowego BJ. Prolongatę można uzyskać, jeżeli na dane woluminy nie oczekują inni Czytelnicy. Studenci i pracownicy niedydaktyczni mogą prolongować wypożyczenia do maksymalnie 90 dni. Pracownicy naukowi i doktoranci mają prawo do dwukrotnej prolongaty.

 

§ 24.

W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł system biblioteczny wysyła do Czytelnika przypomnienie na mail podany przy zapisie do Biblioteki Wydziałowej. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu Biblioteka ma prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego o zwrot dzieła lub zapłatę jego wartości ustalonej przez kierownika Biblioteki. Powoduje to równoczesne zawieszenie prawa Czytelnika do korzystania z Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań.

 

§ 25.

Biblioteka Wydziałowa pobiera od Czytelników opłaty za opóźnienie zwrotu wypożyczonych materiałów. Wysokość opłaty wynosi 0,20 PLN za każdy dzień zwłoki, za każdy wypożyczony tom i jest naliczana automatycznie przez system biblioteczny.

 

§ 26.

Biblioteka Wydziałowa może z ważnych powodów zażądać zwrotu materiałów przed upływem terminu wypożyczenia.

 

§ 27.

W razie zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego materiału Czytelnik jest zobowiązany:

a. podpisać w wypożyczalni protokół zagubienia,

b. zwrócić identyczny egzemplarz lub zakupić tytuł ustalony przez kierownika Biblioteki w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości wypożyczonego materiału, nie mniejszej jednak niż 50,00 zł,

c. w razie zniszczenia - zwrócić koszt oprawy lub konserwacji.

Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki Wydziałowej.

 

§ 28.

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci i doktoranci winni zwrócić wypożyczone materiały i uregulować ewentualne naliczone opłaty najpóźniej do 30 września każdego roku akademickiego.

 

§ 29.

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci i doktoranci kończący studia lub opuszczający Uczelnię, a będący Czytelnikami Biblioteki Wydziałowej, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich zobowiązań.

 

 

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE ZAMIEJSCOWE

§ 30.

Biblioteka Wydziałowa udostępnia zbiory własne oraz sprowadzane z innych bibliotek w trybie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego.

 

§ 31.

Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wyłącznie pracownicy naukowi i doktoranci WZiKS UJ.

 

§ 32.

Biblioteka Wydziałowa sprowadza materiały z bibliotek innych niż krakowskie i wypożycza je tylko na miejscu, w czytelni. Koszty przesyłek i ewentualnych kserokopii ponosi osoba zamawiająca.

 

§ 33.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie udostępnia się zbiorów wymienionych w § 7.

 

§ 34.

Biblioteka Wydziałowa każdorazowo zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych.

 

§ 35.

Biblioteka Wydziałowa wypożycza książki na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę). Termin zwrotu może być przedłużony za zgodą kierownika Biblioteki Wydziałowej. Brak zwrotu w terminie bez takiej zgody może spowodować zawieszenie konta.

 

V. KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW, SKANERÓW, INTERNETU I SIECI WI-FI

 

§ 36.

W Bibliotece Wydziałowej z komputerów i skanerów można korzystać w celach naukowych, badawczych i poznawczych.

 

§ 37.

Bez względu na lokalizację komputerów czy skanerów zabronione są:

a. działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputerów i skanerów oraz ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej albo zniszczenie stosowanego oprogramowania,

b. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji udostępnianych komputerów i skanerów, próby łamania istniejących zabezpieczeń systemu, ingerencja w zawartość gromadzonych danych, używanie własnych nośników elektronicznych wymagające uprzedniego instalowania,

c. uruchamianie i przeglądanie stron o charakterze pornograficznym, rasistowskim, propagujących przemoc, obraźliwych i niezgodnych z prawem,

d. prowadzenie działalności komercyjnej,

e. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,

f. jedzenie i picie podczas pracy przy komputerach i skanerach.

 

§ 38.

Wszelkie operacje związane z zapisywaniem pozyskanych danych na nośnikach elektronicznych należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, tak, aby zakończyć je przed automatycznym wyłączeniem się komputerów i przed zamknięciem czytelni.

 

§ 39.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Czytelnika powyższych zasad pracownicy Biblioteki Wydziałowej mogą żądać natychmiastowego zwolnienia stanowiska komputerowego.

 

§ 40.

Czytelnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad może nastąpić natychmiastowe przerwanie sesji Czytelnika.

 

§ 41.

Szczegółowe zasady korzystania z sieci komputerowej określają „Zasady Użytkowania Sieci WZiKS UJ” (https://pmik.wziks.uj.edu.pl/regulaminy).

 

 

 

Kraków, 1 października 2022 r.

 

Kierownik
Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
mgr Edyta Grzyb

Dziekan
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ